Privacy Policy

Webdesign en Grafisch Ontwerp

Privacy Statement Onlinewebsolutions.nl

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

  1. PJZ: de gebruiker van deze privacy statement: PJZ gevestigd aan de gijzenveltplantsoen 179 te IJmuiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60387068;
  2. bezoeker: de bezoeker van de website;
  3. offerteaanvrager: de bezoeker die via de website een offerteaanvraag indient door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen en deze offerteaanvraag in te sturen;
  4. website: de website onlinewebsolutions.nl, waarvan PJZ de eigenaar is.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Online Web Solutions is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Online Web Solutions volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Online Web Solutions
Gijzenveltplantsoen 179
1972XM IJmuiden.

2.3. Online Web Solutions doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Online Web Solutions verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de offerteaanvrager: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.

3.2. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. het leveren van de online diensten, namelijk het doorsturen van de offerteaanvraag van de offerteaanvrager naar een of meerdere leveranciers die zijn aangesloten bij Online Web Solutionsen die het werk, de diensten en/of de producten kunnen uitvoeren respectievelijk kunnen (op)leveren waarop de offerteaanvraag betrekking heeft in de regio die door de offerteaanvrager is aangeklikt;
  2. om de offerteaanvrager nieuwsbrieven te kunnen versturen;
  3. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
  4. het verbeteren van de dienstverlening van Online Web Solutions;
  5. om contact met de offerteaanvrager op te kunnen nemen.

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven

4.1. De persoonsgegevens van de offerteaanvrager worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciƫle communicatie via de e-mail gebruikt, indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Online Web Solutions. Bij het indienen van een offerteaanvraag via de website kan de offerteaanvrager aanvinken of hij nieuwsbrieven van Online Web Solutions wenst te ontvangen.

4.2. De offerteaanvrager kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5.

4.3. Online Web Solutions zal de offerteaanvrager niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de offerteaanvrager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 5. Het recht van verzet

5.1. De offerteaanvrager heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

5.2. Verzet kan door de offerteaanvrager o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. elektronisch naar het e-mailadres: support@onlinewebsolutions.nl
b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de offerteaanvrager zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de offerteaanvrager wordt verstuurd, wordt de offerteaanvrager gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

5.4. Indien de offerteaanvrager verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beƫindigd.

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Online Web Solutions zal de persoonsgegevens van de offerteaanvrager niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

6.2. Het is Online Web Solutions toegestaan de persoonsgegevens van de offerteaanvrager aan een derde te verstrekken:
a. indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven
b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure
c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Online Web Solutions
d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid
e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten
f. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website
g. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Online Web Solutions. De dienstverlening van Online Web Solutions bestaat eruit dat de offerteaanvrager via de website een offerteaanvraag kan indienen. Deze offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar de relevante leverancier(s), zie 3.2 sub a van dit privacy statement.

6.3. Door Online Web Solutions ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen

7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de offerteaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft Online Web Solutions verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 8. Privacy beleid van derden

8.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Online Web Solutions aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 9. Wijziging gegevens

9.1. Op verzoek verleent Online Web Solutions aan de offerteaanvrager toegang tot alle informatie die Online Web Solutions van hem bijhoudt. Verder biedt Online Web Solutions de offerteaanvrager de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Online Web Solutions van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de offerteaanvrager, kan de offerteaanvrager contact opnemen met Online Web Solutions via het e-mailadres support@onlinewebsolutions.nl.

Artikel 10. Contact

10.1. Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Online Web Solutions niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Online Web Solutions opnemen.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1. Online Web Solutions behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Online Web Solutions raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Artikel 12. Cookies

12.1. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

12.2. Online Web Solutions maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van de volgende cookies: Google Analytics, Facebook, Google Adwords Remarketing en Google Adwords conversie tracking.

12.3. De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.

12.4. Online Web Solutions maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoeker (met inbegrip van het IP-adres van de computer van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de computer van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/.

12.5. Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Online Web Solutionscookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, de levering van de online diensten of voor analyse doeleinden.

12.6. Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Online Web Solutions heeft daar geen invloed op. De bezoeker dient de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) raadt te plegen om te lezen wat zij met (persoons)gegevens van de bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie: https://www.facebook.com/policies.